Did Disney really authorize this?

Chia Mickey Mouse - Joseph Enterprises